องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110 โทรศัพท์ 042-691266
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 140
เดือนนี้ 3,244
เดือนที่แล้ว 6,488
ทั้งหมด 36,409

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file สทนช. เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์กรผู้ใช้น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศ สทนช. กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการและลดค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
photo ขยายเวลการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พุทธศักราช ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
photo จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ชาวตำบลน้ำเที่ยง ไม่ทนต่อการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file ประมูลจำหน่ายต้นไม้ในที่ราชพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
photo โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10]
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเวช ศรีสุภา)
นายก อบต.น้ำเที่ยง
(นายเวช ศรีสุภา)
นายก อบต.น้ำเที่ยง
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
folder แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการธุจริต
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่