องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงใสสะอาด ๒๕๖๖" และ "งครับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ จัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ จัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ จัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
photo ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการ บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองคักรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) ด้านพลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ช่องทางให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4