messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 65
ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 53
"สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงใสสะอาด ๒๕๖๖" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 74
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 56
โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ จัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 120
โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ จัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 169
โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่ จัดเก็บภาษีสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมู่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 137
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 47
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการ บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 110
สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองคักรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) ด้านพลังงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 143
ช่องทางให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 114
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 108
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 78
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 163
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับ การติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 110
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 295
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 242
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 249
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 364
41 - 60 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3 4 5 6