messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 246
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 186
กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 205
ประมูลจำหน่ายต้นไม้ในที่ราชพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 397
จังหวัดมุกดาหารใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ชาวตำบลน้ำเที่ยง ไม่ทนต่อการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 609
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 430
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 349
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 326
ขอแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีต่างๆ ยื่นแบบพิมพืมพ์เสียภาษี และทำการชำระภาษี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 381
ถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 329
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 345
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงพร้อมด้วยพนักงานร่วมกันเก็บขยะบริเวณถนนสายคำชะอี-กุฉินารายณ์ ตามแผนปฏิบัติการแยกก่อนทิ้ง 60 วัน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 304
พ่นหมอกควันในพื้นที่หมู่ 3 เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกให้กับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 293
โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานบวชชี-พราหมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 423
โครงการ หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต ประจำเดือน ธันวาคคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 307
โครงการ ใช้ถุงผ้า นุ่งผ้าไทย หิ้วปิ่นโต poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 288
กำหนดเกณฑ์อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 292
โครงการเยาวชนวัยใส ร่วมใจต้านยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 282
โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำเที่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 274
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2561 | เปิดอ่าน : 238
81 - 100 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3 4 5 6