messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน “ตำบลศูนย์กลาง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การเรียนรู้ พัฒนาแหล่งน้ำ ไฟฟ้า พัฒนาคน และถนนหนทาง”
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

“ตำบลศูนย์กลาง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การเรียนรู้ พัฒนาแหล่งน้ำ ไฟฟ้า พัฒนาคน และถนนหนทาง”
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงแบ่งเขตการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านดอนสวรรค์ โดยมีนายนายสุรศักดิ์ สูงเนิน เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยมีนายโพนทอง วังคะฮาต เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยมีนายบุญเทิน สุภาพันธ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงยาง โดยมีนายประชาติ ทองดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนน้ำแซบ โดยมีนายรังสฤทธิ์ รัชอินทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกป่าหวาย โดยมีนายเวช อาจหาญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยมีนางมณีรัตน์ สุวรรณศรี เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยมีนายสว่าง ฤทธิวงค์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยมีนางจันทร์ฉาย อินทร์รักษา เป็นกำนัน สภาตำบลน้ำเที่ยงได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539
ลักษณะทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมุกดาหารและเป็นพื้นที่คล้ายวงแหวนโอบล้อมพื้นที่ของเทศบาลตำบลคำชะอี มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2042 ตัดผ่านหมู่ที่ 2, 9, 12 ซึ่งสามารถเดินทางไปยังอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง มีพื้นที่ 42.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,406 ไร่ จำนวนประชากร ( ณ เดือนตุลาคม 2558) อาณาเขตติดต่อกับบริเวณใกล้เคียงดังนี้ – ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลบ้านซ่ง และตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร – ทิศใต้ ติดกับเขตตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร – ทิศตะวันออก ติดกับเขตตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร – ทิศตะวันตก ติดกับเขต อบต. คำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ความหมายของตราสัญลักษณ์ภูเขา หมายถึง ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงมีลักษณะเป็นภูเขาล้อมรอบ ผืนน้ำ หมายถึง มีอ่างเก็บน้ำที่ส่งน้ำหล่อเลี้ยงเกษตรกรและประชากรตำบลน้ำเที่ยงอย่างอุดมสมบูรณ์ ทั้งปี ทุ่งนา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์อู่ข้าวอู่น้ำเพราะอาชีพหลักของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำเที่ยง คือ เกษตรกรรม พระอาทิตย์ หมายถึง การปกครองดูแลทุกข์สุขของประชาชนในตำบลน้ำเที่ยงให้ได้รับบริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เปรียบดังแสงอาทิตย์ที่สว่างไสวไปทั่วทุกพื้นที่
ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงรอปรับปรุง
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

ความหมาย

ภูเขา  หมายถึง ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงมีลักษณะเป็นภูเขาล้อมรอบ

ผืนน้ำ หมายถึง มีอ่างเก็บน้ำที่ส่งน้ำหล่อเลี้ยงเกษตรกรและประชากรตำบลน้ำเที่ยงอย่างอุดมสมบูรณ์  ทั้งปี

ทุ่งนา  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์อู่ข้าวอู่น้ำเพราะอาชีพหลักของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำเที่ยง คือ  เกษตรกรรม

พระอาทิตย์ หมายถึง การปกครองดูแลทุกข์สุขของประชาชนในตำบลน้ำเที่ยงให้ได้รับบริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เปรียบดังแสงอาทิตย์ที่สว่างไสวไปทั่วทุกพื้นที่

ลักษณะทั่วไป

   องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมุกดาหารและเป็นพื้นที่คล้ายวงแหวนโอบล้อมพื้นที่ของเทศบาลตำบลคำชะอี มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2042 ตัดผ่านหมู่ที่ 2, 9, 12 ซึ่งสามารถเดินทางไปยังอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง  มีพื้นที่   42.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,406  ไร่

จำนวนประชากร  (  ณ  เดือนตุลาคม  2558)

อาณาเขตติดต่อกับบริเวณใกล้เคียงดังนี้

    – ทิศเหนือ          ติดกับเขตตำบลบ้านซ่ง และตำบลบ้านเหล่า  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร

    – ทิศใต้               ติดกับเขตตำบลคำบก อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร

    – ทิศตะวันออก    ติดกับเขตตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

    – ทิศตะวันตก      ติดกับเขต อบต. คำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

เขตการปกครอง

           องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงแบ่งเขตการปกครองเป็น  9  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่  1  บ้านดอนสวรรค์             โดยมีนายนายสุรศักดิ์ สูงเนิน              เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  2  บ้านหนองเอี่ยนดง         โดยมีนายโพนทอง วังคะฮาต              เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  3  บ้านหนองเอี่ยนดง         โดยมีนายบุญเทิน  สุภาพันธ์               เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  4  บ้านดงยาง                    โดยมีนายประชาติ  ทองดี                   เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  5  บ้านโนนน้ำแซบ            โดยมีนายรังสฤทธิ์ รัชอินทร์                เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  7  บ้านโคกป่าหวาย           โดยมีนายเวช  อาจหาญ                      เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  8  บ้านหนองเอี่ยนดง         โดยมีนางมณีรัตน์ สุวรรณศรี               เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  9  บ้านหนองเอี่ยนดง         โดยมีนายสว่าง  ฤทธิวงค์                     เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 12  บ้านหนองเอี่ยนดง        โดยมีนางจันทร์ฉาย  อินทร์รักษา          เป็นกำนัน

สภาตำบลน้ำเที่ยงได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2539

 
ข้อมูลหน่วยงาน
เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงแบ่งเขตการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านดอนสวรรค์ โดยมีนายนายสุรศักดิ์ สูงเนิน เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยมีนายโพนทอง วังคะฮาต เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยมีนายบุญเทิน สุภาพันธ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงยาง โดยมีนายประชาติ ทองดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนน้ำแซบ โดยมีนายรังสฤทธิ์ รัชอินทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกป่าหวาย โดยมีนายเวช อาจหาญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยมีนางมณีรัตน์ สุวรรณศรี เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยมีนายสว่าง ฤทธิวงค์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยมีนางจันทร์ฉาย อินทร์รักษา เป็นกำนัน สภาตำบลน้ำเที่ยงได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539
ลักษณะทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมุกดาหารและเป็นพื้นที่คล้ายวงแหวนโอบล้อมพื้นที่ของเทศบาลตำบลคำชะอี มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2042 ตัดผ่านหมู่ที่ 2, 9, 12 ซึ่งสามารถเดินทางไปยังอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง มีพื้นที่ 42.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,406 ไร่ จำนวนประชากร ( ณ เดือนตุลาคม 2558) อาณาเขตติดต่อกับบริเวณใกล้เคียงดังนี้ – ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลบ้านซ่ง และตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร – ทิศใต้ ติดกับเขตตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร – ทิศตะวันออก ติดกับเขตตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร – ทิศตะวันตก ติดกับเขต อบต. คำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ความหมายของตราสัญลักษณ์

ภูเขา หมายถึง ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงมีลักษณะเป็นภูเขาล้อมรอบ ผืนน้ำ หมายถึง มีอ่างเก็บน้ำที่ส่งน้ำหล่อเลี้ยงเกษตรกรและประชากรตำบลน้ำเที่ยงอย่างอุดมสมบูรณ์ ทั้งปี ทุ่งนา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์อู่ข้าวอู่น้ำเพราะอาชีพหลักของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำเที่ยง คือ เกษตรกรรม พระอาทิตย์ หมายถึง การปกครองดูแลทุกข์สุขของประชาชนในตำบลน้ำเที่ยงให้ได้รับบริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เปรียบดังแสงอาทิตย์ที่สว่างไสวไปทั่วทุกพื้นที่
ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

รอปรับปรุง
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

ความหมาย

ภูเขา  หมายถึง ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงมีลักษณะเป็นภูเขาล้อมรอบ

ผืนน้ำ หมายถึง มีอ่างเก็บน้ำที่ส่งน้ำหล่อเลี้ยงเกษตรกรและประชากรตำบลน้ำเที่ยงอย่างอุดมสมบูรณ์  ทั้งปี

ทุ่งนา  หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์อู่ข้าวอู่น้ำเพราะอาชีพหลักของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำเที่ยง คือ  เกษตรกรรม

พระอาทิตย์ หมายถึง การปกครองดูแลทุกข์สุขของประชาชนในตำบลน้ำเที่ยงให้ได้รับบริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เปรียบดังแสงอาทิตย์ที่สว่างไสวไปทั่วทุกพื้นที่

ลักษณะทั่วไป

   องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมุกดาหารและเป็นพื้นที่คล้ายวงแหวนโอบล้อมพื้นที่ของเทศบาลตำบลคำชะอี มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2042 ตัดผ่านหมู่ที่ 2, 9, 12 ซึ่งสามารถเดินทางไปยังอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง  มีพื้นที่   42.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,406  ไร่

จำนวนประชากร  (  ณ  เดือนตุลาคม  2558)

อาณาเขตติดต่อกับบริเวณใกล้เคียงดังนี้

    – ทิศเหนือ          ติดกับเขตตำบลบ้านซ่ง และตำบลบ้านเหล่า  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร

    – ทิศใต้               ติดกับเขตตำบลคำบก อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร

    – ทิศตะวันออก    ติดกับเขตตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

    – ทิศตะวันตก      ติดกับเขต อบต. คำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

เขตการปกครอง

           องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงแบ่งเขตการปกครองเป็น  9  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่  1  บ้านดอนสวรรค์             โดยมีนายนายสุรศักดิ์ สูงเนิน              เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  2  บ้านหนองเอี่ยนดง         โดยมีนายโพนทอง วังคะฮาต              เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  3  บ้านหนองเอี่ยนดง         โดยมีนายบุญเทิน  สุภาพันธ์               เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  4  บ้านดงยาง                    โดยมีนายประชาติ  ทองดี                   เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  5  บ้านโนนน้ำแซบ            โดยมีนายรังสฤทธิ์ รัชอินทร์                เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  7  บ้านโคกป่าหวาย           โดยมีนายเวช  อาจหาญ                      เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  8  บ้านหนองเอี่ยนดง         โดยมีนางมณีรัตน์ สุวรรณศรี               เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่  9  บ้านหนองเอี่ยนดง         โดยมีนายสว่าง  ฤทธิวงค์                     เป็นผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 12  บ้านหนองเอี่ยนดง        โดยมีนางจันทร์ฉาย  อินทร์รักษา          เป็นกำนัน

สภาตำบลน้ำเที่ยงได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2539