messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง

ความหมายของตราสัญลักษณ์
ภูเขา หมายถึง ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงมีลักษณะเป็นภูเขาล้อมรอบ ผืนน้ำ หมายถึง มีอ่างเก็บน้ำที่ส่งน้ำหล่อเลี้ยงเกษตรกรและประชากรตำบลน้ำเที่ยงอย่างอุดมสมบูรณ์ ทั้งปี ทุ่งนา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์อู่ข้าวอู่น้ำเพราะอาชีพหลักของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลน้ำเที่ยง คือ เกษตรกรรม พระอาทิตย์ หมายถึง การปกครองดูแลทุกข์สุขของประชาชนในตำบลน้ำเที่ยงให้ได้รับบริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เปรียบดังแสงอาทิตย์ที่สว่างไสวไปทั่วทุกพื้นที่
ลักษณะทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมุกดาหารและเป็นพื้นที่คล้ายวงแหวนโอบล้อมพื้นที่ของเทศบาลตำบลคำชะอี มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2042 ตัดผ่านหมู่ที่ 2, 9, 12 ซึ่งสามารถเดินทางไปยังอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง มีพื้นที่ 42.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,406 ไร่ จำนวนประชากร ( ณ เดือนตุลาคม 2558) อาณาเขตติดต่อกับบริเวณใกล้เคียงดังนี้ – ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลบ้านซ่ง และตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร – ทิศใต้ ติดกับเขตตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร – ทิศตะวันออก ติดกับเขตตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร – ทิศตะวันตก ติดกับเขต อบต. คำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงแบ่งเขตการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านดอนสวรรค์ โดยมีนายนายสุรศักดิ์ สูงเนิน เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยมีนายโพนทอง วังคะฮาต เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยมีนายบุญเทิน สุภาพันธ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านดงยาง โดยมีนายประชาติ ทองดี เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนน้ำแซบ โดยมีนายรังสฤทธิ์ รัชอินทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกป่าหวาย โดยมีนายเวช อาจหาญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยมีนางมณีรัตน์ สุวรรณศรี เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยมีนายสว่าง ฤทธิวงค์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยมีนางจันทร์ฉาย อินทร์รักษา เป็นกำนัน สภาตำบลน้ำเที่ยงได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539