องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110 โทรศัพท์ 042-691266


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 40
account_box สมาชิกสภา
(นายประสงค์ จูมแพง)
ประธานสภา ฯ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
(นายประสงค์ จูมแพง)
ประธานสภา ฯ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
(นายอาจ ศรีสุภา)
รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
(นายอาจ ศรีสุภา)
รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
(นางปราณี อัครประสา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
(นางปราณี อัครประสา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
(นางสันติยา เจ๊กอร่าม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
(นางสันติยา เจ๊กอร่าม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
(นายนพรัตน์ ศรีบุรมย์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
(นายนพรัตน์ ศรีบุรมย์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
(นายสุเทพ ศรีสุภา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
(นายสุเทพ ศรีสุภา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
(นางสาวทับทิม จูมแพง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
(นางสาวทับทิม จูมแพง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
(นางนงคราญ บุญลอง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
(นางนงคราญ บุญลอง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
(นายชราวุฒิ คนหาญ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
(นายชราวุฒิ คนหาญ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
(นายลำเพ็ญ ใจคง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
(นายลำเพ็ญ ใจคง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
(นางสาวพิลาสลักษณ์ บุตรดีวงศ์)
สมาชิกสภา อบต. 5
(นางสาวพิลาสลักษณ์ บุตรดีวงศ์)
สมาชิกสภา อบต. 5
(นายประยูร รัตนวงศ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
(นายประยูร รัตนวงศ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
(นายผมแพง บุษบา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
(นายผมแพง บุษบา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
(นางสาวกาลดา ศรีสุภา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
(นางสาวกาลดา ศรีสุภา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสาพันธ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสาพันธ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
(นางบุญตา อุระ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
(นางบุญตา อุระ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเวช ศรีสุภา)
นายก อบต.น้ำเที่ยง
โทร : 084-4748242
(นายเวช ศรีสุภา)
นายก อบต.น้ำเที่ยง
โทร : 084-4748242
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
folder แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการธุจริต
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่