องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110 โทรศัพท์ 042-691266ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 558
account_box สมาชิกสภา
(นายรัชวัย อุระ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
(นายรัชวัย อุระ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
(นายนพรัตน์ ศรีบุรมย์)
รองประธานสภา อบต.น้ำเที่ยง
(นายนพรัตน์ ศรีบุรมย์)
รองประธานสภา อบต.น้ำเที่ยง
(นางสุวินดา ขำประไพ)
เลขานุการนายก อบต.น้ำเที่ยง
(นางสุวินดา ขำประไพ)
เลขานุการนายก อบต.น้ำเที่ยง
(นางปราณี อัครประสา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
(นางปราณี อัครประสา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
(นางสาวสุภาพร ยืนยัง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
(นางสาวสุภาพร ยืนยัง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
(นายลำเค็ญ ใจคง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
(นายลำเค็ญ ใจคง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
(นางมนทิรา อุปพงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
(นางมนทิรา อุปพงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
(นายชื้น รัตนวงศ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
(นายชื้น รัตนวงศ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
(นายสุชาติ ศรีบุรมย์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
(นายสุชาติ ศรีบุรมย์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
(นายสมหวัง ปะอุ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
(นายสมหวัง ปะอุ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเพชรวาล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
โทร : 084-729-0427
นายเพชรวาล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
โทร : 084-729-0427
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
folder แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการธุจริต
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่