องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110 โทรศัพท์ 042-691266


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 162
account_box คณะผู้บริหาร
(นายเวช ศรีสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 084-4748242
(นายเวช ศรีสุภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 084-4748242
(นางสุวินดา ขำประไพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 085-1941595
(นางสุวินดา ขำประไพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 085-1941595
(นายพอดี สุภาพันธ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 095-6521906
(นายพอดี สุภาพันธ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 095-6521906
(นางสาวตุงเฮง ศรีสุภา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 062-5415288
(นางสาวตุงเฮง ศรีสุภา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 062-5415288
(นายวีระชัย คงมงคล)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 086-7071229
(นายวีระชัย คงมงคล)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 086-7071229
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเวช ศรีสุภา)
นายก อบต.น้ำเที่ยง
โทร : 084-4748242
(นายเวช ศรีสุภา)
นายก อบต.น้ำเที่ยง
โทร : 084-4748242
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
folder แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการธุจริต
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่