องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
account_box คณะผู้บริหาร
(นายเพชรวาล คนตรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 084-729-0427
(นางสุวินดา ขำประไพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 085-1941595
(นายอาจ ศรีสุภา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 085-7696062
(นายวีระชัย คงมงคล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 086-7071229
(นางนงคราญ บุญลอง)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 086-2216246
account_box สมาชิกสภา
(นายรัชวัย อุระ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
(นายนพรัตน์ ศรีบุรมย์)
รองประธานสภา อบต.น้ำเที่ยง
(นางสุวินดา ขำประไพ)
เลขานุการนายก อบต.น้ำเที่ยง
(นางปราณี อัครประสา)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
(นางสาวสุภาพร ยืนยัง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
(นายลำเค็ญ ใจคง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
(นางมนทิรา อุปพงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
(นายชื้น รัตนวงศ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
(นายสุชาติ ศรีบุรมย์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8
(นายสมหวัง ปะอุ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสุวินดา ขำประไพ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง
โทร : 085-1941595
(นางสาวละม่อม เทียงแสน)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 087-8574165
(นางศิริอาพร ชินภักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-0475838
(นางศิริอาพร ชินภักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0475838
account_box สำนักปลัด
(นางสาวรุ่งฤดี ไชยวงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวละม่อม เทียงแสน)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 087-8574165
(นางธัญภัทร ภูวีดี)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นายณฐวัฒน์ ราวัลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
(นายอภิยุทธ กลางประพันธ์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางวาด คนตรง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวธนัญญา วังโคตรแก้ว)
นักจัดการงานชำนาญการ
(นายอภิชาติ ศรีสาพันธ์)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
(สิบเอกเชิดศักดิ์ นุ่นคำ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นางพัชรพร คนขยัน)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวจินนพรชัย วังคะฮาต)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายแดนพนม จูมแพง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอุทิศ จูมแพง)
นักการภารโรง
(นายจรูญ สุภาพันธ์)
พนักงานขับรถยนต์
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(นางเกษร สุภาพันธ์)
แม่บ้าน
account_box กองคลัง
(นางศิริอาพร ชินภักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-0475838
(นางสาริกา อุปัญญ์)
นักวิชาการกราเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวภาวินี อุปัญญ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นางอมรรัตน์ ทวีผล)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
(นางสาวผกามาส บรรจง)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวสุดารัตน์ สลางสิงห์)
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
(ว่าง)
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
(นางศิริอาพร ชินภักดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0475838
(นายอภิชาติ สลางสิงห์)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางสาวศิริกุล ลุนเวลา
นายช่างโยธา
(นายสุรชาติ สมคะเณย์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายกิตติศักดิ์ วังคะอาต)
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมประปา