ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 100 คน )
เพศ
ชาย
50.54%
หญิง
49.46%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
26.22%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
24.39%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
25.00%
อื่นๆ
24.39%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
25.26%
พอใจมาก
18.56%
ปานกลาง
19.59%
พอใจน้อย
18.04%
พอใจน้อยที่สุด
18.56%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
23.98%
พอใจมาก
19.30%
ปานกลาง
19.30%
พอใจน้อย
18.71%
พอใจน้อยที่สุด
18.71%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
20.61%
พอใจมาก
20.61%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
19.39%
พอใจน้อยที่สุด
21.21%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
22.48%
พอใจมาก
21.71%
ปานกลาง
17.05%
พอใจน้อย
20.16%
พอใจน้อยที่สุด
18.60%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
21.14%
พอใจมาก
21.95%
ปานกลาง
18.70%
พอใจน้อย
18.70%
พอใจน้อยที่สุด
19.51%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
25.93%
พอใจมาก
17.59%
ปานกลาง
17.59%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
22.22%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
24.51%
พอใจมาก
18.63%
ปานกลาง
19.61%
พอใจน้อย
17.65%
พอใจน้อยที่สุด
19.61%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
22.64%
พอใจมาก
18.87%
ปานกลาง
18.87%
พอใจน้อย
21.70%
พอใจน้อยที่สุด
17.92%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
23.33%
พอใจมาก
22.22%
ปานกลาง
17.78%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
27.14%
พอใจมาก
21.43%
ปานกลาง
17.14%
พอใจน้อย
18.57%
พอใจน้อยที่สุด
15.71%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
26.32%
พอใจมาก
17.11%
ปานกลาง
18.42%
พอใจน้อย
19.74%
พอใจน้อยที่สุด
18.42%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
30.16%
พอใจมาก
19.05%
ปานกลาง
15.87%
พอใจน้อย
17.46%
พอใจน้อยที่สุด
17.46%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
27.42%
พอใจมาก
19.35%
ปานกลาง
19.35%
พอใจน้อย
16.13%
พอใจน้อยที่สุด
17.74%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
20.59%
ปานกลาง
19.12%
พอใจน้อย
19.12%
พอใจน้อยที่สุด
16.18%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
24.53%
พอใจมาก
20.75%
ปานกลาง
16.98%
พอใจน้อย
16.98%
พอใจน้อยที่สุด
20.75%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
28.00%
พอใจมาก
18.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
16.00%
พอใจน้อยที่สุด
18.00%
ข้อเสนอแนะ
ดีมากครับ ดีมากครับ บริการดีมากครับ ไม่มี อยากให้มีสวนสุขภาพเพื่อออกกำลังกาย เหมาะสมมาก ดีมากค่ะ