ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 101 คน )
เพศ
ชาย
50.89%
หญิง
49.11%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
25.45%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
24.24%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
27.88%
อื่นๆ
22.42%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
19.70%
พอใจมาก
19.70%
ปานกลาง
22.73%
พอใจน้อย
18.94%
พอใจน้อยที่สุด
18.94%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
20.51%
พอใจมาก
20.51%
ปานกลาง
20.51%
พอใจน้อย
20.51%
พอใจน้อยที่สุด
17.95%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
20.24%
พอใจมาก
17.86%
ปานกลาง
23.81%
พอใจน้อย
17.86%
พอใจน้อยที่สุด
20.24%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
24.10%
พอใจมาก
19.28%
ปานกลาง
21.69%
พอใจน้อย
16.87%
พอใจน้อยที่สุด
18.07%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
20.99%
พอใจมาก
17.28%
ปานกลาง
27.16%
พอใจน้อย
19.75%
พอใจน้อยที่สุด
14.81%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
22.39%
พอใจมาก
22.39%
ปานกลาง
16.42%
พอใจน้อย
17.91%
พอใจน้อยที่สุด
20.90%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
25.81%
พอใจมาก
20.97%
ปานกลาง
19.35%
พอใจน้อย
17.74%
พอใจน้อยที่สุด
16.13%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ อยากให้ปรับปรุงสำนักงาน บริการดีใส่ใจ บริการดีเยี่ยม ขอให้รักษามาตรฐานนี้ไว้