ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง