ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคล ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง จำนวน ๓ ราย (นายสุพรรณ สุภาพันธ์,นายเอกสิทธิ์ สุวรรณพันธ์,นายไตรรงค์ ศรีบุรมย์) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง