ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศีกษา 2566 สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำเที่ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย และโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง ราษฎรสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง