ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง จำนวน 3 หลัง สำหรับกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง