ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) จำนวน ๑๖ ชุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง