ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างเก็บน้ำห้วยเตย หมู่ 8 บ้านหนองเอี่ยนดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง