ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกป่าหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง