ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง