ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาเคมีพ่นหมอกควันและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง