ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง