ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในหมู่บ้านและชุมชน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง