ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีวิทยาลัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดงราษฎรสงเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง