ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง