ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง