ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง