ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง