ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองช่าง อบต.น้ำเที่ยง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง